RESUMÉ:

 

AN 2010 00024 - VR 2007 04251 - PURAFAST <w> - Forvekslelighed

 

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2007 04251 PURAFAST <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at mærket VR 2007 004251 PURAFAST <w> er forveksleligt med en række af indsigers tidligere registrerede varemærker. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen til følge og ophævede registreringen i sin helhed. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

 

 

 

KENDELSE:

År 2010, den 21. december afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Jens Schovsbo og Sten Juul Petersen)

følgende kendelse i sagen AN 2010 00024

 

 

Klage fra          

 

Danisco A/S

 

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 31. maj 2010 vedr. VR 2007 04251 PURAFAST <w>.

 

For Purac Biochem B.V.

v/Budde Schou A/S

 

 

 

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

 

 

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet tiltræder af de af Patent og Varemærkestyrelsen anførte grunde, at der er risiko for forveksling mellem varemærkerne PURAFAST og PURACAL. Ankenævnet har på denne baggrund ikke fundet anledning til at tage stilling til spørgsmålet om eventuelt manglende brug for så vidt angår de øvrige påberåbte mærker.

 

 

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

 

Sagens baggrund:

Den 14. september 2007 indleverede Danisco A/S ansøgning om registrering af varemærket PURAFAST <w> for:

 

Klasse 1: Kemiske produkter til anvendelse i industrien, nemlig enzymer til brug i fremstillingen af rense- og vaskemidler samt rengøringsprodukter.

 

Varemærket blev registreret den 21. november 2007 og efterfølgende publiceret samme dato i Dansk Varemærketidende.

 

Den 18. januar 2008 gjorde Purac Biochem B.V. v/Budde Schou A/S indsigelse mod gyldigheden af det registrerede varemærke VR 2007 04251 PURAFAST <w>. Indsigelsen var baseret på en serie af ældre rettigheder med indledningsbogstaverne PURA. Indsiger henviste til Varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009.

 

Indehaver har bl.a. henvist til, at mærkerne ikke er forvekslelige, herunder at PURA er svagt, samt at brugspligten ikke er opfyldt for en række af de mærker, som indsigelsen er baseret på, herunder at der ikke er varesammenfald med de produkter, som mærkerne reelt anvendes for.

 

Indsiger indsendte efterfølgende dokumentation for, at brugspligten var opfyldt samt dokumentation i forhold til, at indsigelsen er baseret på en serie af mærker.

 

Den 31. maj 2010 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og ophævede registreringen i sin helhed. Styrelsen begrundede afgørelsen med følgende:

 

 

"… I varemærkelovens § 15, stk. 1 nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

 

                      2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

 

 

3.           Vurdering og konklusion

 

 

Indehavers mærke:                                      PURAFAST, VR 2007 04251

 

Registreret for:                                            Klasse 1: Kemiske produkter til anvendelse i industrien, nemlig enzymer til brug i fremstillingen af rense- og vaskemidler samt rengøringsprodukter.

 

Indsigers mærker:                                        Registreret for bl.a.:

 

PURAC MP237654                                    Klasse 1: Lactic acid for technical use as well as for nutritional substances, condiments and stimulants.

 

PURAC CTM005349048                            Klasse 1: Mælkesyre in flydende form og pulverform til industrielle formål, herunder nærings- og nydelsesmiddelindustrien.

 

PURAC VR 1994 05034                             Klasse 1: Biokemiske katalysatorer og  opløsningsmidler, kemiske produkter til industrielle formål, herunder sådanne varer i form af råmaterialer til mikroelektronikindustrien, til fremstilling af maling, til metalindustrien og fødevareindustrien; de forannævnte varer med den særlige egenskab, at de ikke er eller næsten ikke er giftige samt uskadelige for ozonlaget. (Registreringen omfatter ikke aluminiumoxyd og aluminiumoxydhydrater som kemiske produkter til industrielle formål.)

 

PURAC CTM 005349626                           Klasse 1: Mælkesyre in flydende form og pulverform til industrielle formål, herunder nærings- og nydelsesmiddelindustrien.

 

PURASAL VR 1993 04263                         Klasse 1: Kemiske produkter til brug i den  famaceutiske og den kosmetiske industri samt i fødevareindustrien.

PURASOLV VR 1994 02650                      Klasse 1: Kemiske produkter til industrielle  formål, herunder opløsningsmidler.

 

PURACAL VR 1994 05741                         Klasse 1: Kemiske produkter til den kosmetiske og  farmaceutiske industri. (Registreringen omfatter ikke aluminiumoxyd og aluminiumoxydhydrater).

 

PURACAL CTM 005348784                      Klasse 1: Kemiske præparater til industrielle formål, kemiske konserveringsmidler til næringsmidler, kemiske præparater til den kosmetiske industri, kemiske præparater til den farmaceutiske industri.

 

PURAMEX VR 1995 01130                        Klasse 1: Mælkesyre til brug i den kosmetiske industri og den farmaceutiske industri samt til brug i fødevareindustrien, dog ikke til konserveringsformål.

 

Indsigelsen er baseret på ovennævnte mærker. Indehaver har under indsigelsen gjort manglende brug gældende for en række af indsigers mærker. Det gælder dog ikke mærket CTM005348784 PURACAL, der har registreringsdato den 22. november 2007, og således ikke kan gøres til genstand for reglerne vedrørende brugspligt.

 

Indsigers mærke CTM005348784 PURACAL, omfatter varerne ”Kemiske præparater til industrielle formål”, hvilket er et overbegreb i forhold til indehavers registrering af ”Kemiske produkter til anvendelse i industrien, nemlig enzymer til brug i fremstillingen af rense- og vaskemidler samt rengøringsprodukter”. Der er derfor fuldt sammenfald af varer mellem CTM005348784 PURACAL og indehavers registrering.

 

Indsigers mærke CTM005348784 PURACAL består af syv bogstaver og deles naturligt PU-RA-CAL. Indehavers mærke PURAFAST består af otte bogstaver og deles naturligt PU-RA-FAST. Mærkerne er næsten lige lange og består begge af tre stavelser. Af de tre stavelser er de to første stavelser identiske og sidste stavelse i mærkerne har begge samme vokal, nemlig A. Der er derfor en mange visuelle og lydlige ligheder mellem mærkerne.

 

Mærkedelen PURA er en bøjning af det latinske purus, der kan betyde ren, uskyldig eller uplumret.   Danskerne har måske kendskab til ord som det danske pur eller det engelske pure, men kun i mindre omfang til bøjningen PURA og slet ikke når PURA indgår som en del af mærker som PURACAL eller PURAFAST. Der ses endvidere flere eksempler på registreringer af rene PURA ordmærker. Det er derfor styrelsens opfattelse at orddelen PURA nok associerer til noget rent, men alligevel indgår i begge mærker som en karakteristisk første del. Dette skal endvidere ses i forhold til mærkerne som helhed, hvor PURA indgår som led i længere mærker. Det er derfor styrelsens vurdering at mærkerne ligner hinanden.

 

Da der er sammenfald af varer og mærkerne ligner hinanden, er det styrelsens vurdering, at der er risiko for forveksling af mærkerne, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne.

 

Vi har som følge af ovenstående ikke taget stilling til spørgsmålene om brugspligt for de øvrige mærker, eller det forhold at indsiger har en serie af mærker, der begynder med PURA.

 

Indsigelsen tages dermed til følge, og registreringen vil blive ophævet

 

Afgørelsen er truffet i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2…"

 

 

 

Denne afgørelse indbragte Danisco A/S for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med brev af 14. juli 2010 med påstand om, at Styrelsens afgørelse omgøres. Klager begrundede klagen med følgende:

 

 

"… ANBRINGENDER

Patent- og Varemærkestyrelsen har i sin begrundelse for afgørelsen anført, at afgørende for forvekslelighedsvurderingen er, at elementet PURA anses for karakteristisk i det angrebne mærke samt de mærker, som indsigelsen er baseret på.

 

Det gøres gældende, at denne betragtning ikke er korrekt.

 

Når vurderingen af evt. forvekslelighed mellem PURAFAST og indsigers varemærker skal foretages er det vigtig at se på sammensætningen af indsigers varemærker.

 

Det kan konstateres, at ikke alle indsigers varemærker begynder med PURA. Varemærkerne PURAC indeholder således forstavelsen PU, som ikke kan anses for forvekslelig med forstavelsen PURA isoleret set. Så meget desto mere er PURAFAST ikke forveksleligt med registreringerne for PURAC.

 

Der bør af denne grund ses bort fra registreringerne for disse varemærker ved ankenævnets bedømmelse.

 

I relation til de øvrige varemærkeregistreringer, hvorpå indsigelsen er baseret, bemærkes generelt følgende:

 

Indsiger har under indsigelsessagen fremlagt diverse kopier af data sheets samt fakturaer til dokumentation for brug af de varemærkeregistreringer, hvorpå indsigelsen støttes. Indsiger opfordres til at fremlægge disse under ankesagen.

 

De fremlagte data sheets indeholder oplysninger om de forskellige produkter, som varemærkerne omfatter. Disse oplysninger er data vedrørende produkternes indholdsstoffer, marked for dem, brug af dem etc.

Det er vigtigt at understrege, at disse faktuelle oplysninger i sig selv alene dokumenterer, hvad de nærmere angivne produkter består af. Oplysningerne er produktinformation til brug i forbindelse med salg af produkterne.

 

Indsiger har tillige under indsigelsesagen fremlagt en række fakturakopier, som dokumentation for brug af sine varemærkeregistreringer. Indsiger opfordres til at fremlægge disse under ankesagen.

 

For at imødekomme Varemærkelovens krav til dokumentation for brug skal den fremlagte dokumentation vise brug af varemærket for alle de varer, der er omfattet af indsigers registreringer.

 

I modsat fald kan brugen ikke gøres gældende og indsigers registreringer vil kun kunne opretholdes delvist. Dette er som det vil fremgå nedenfor langt fra tilfældet.

 

FORVEKSLELIGHED

Konkret i relation til varemærkeregistreringerne indeholdende forstavelsen PURA bemærkes:

 

PURASOLV

Indsigers danske registrering for dette varemærke omfatter kemiske produkter til industrielle formål, herunder opløsningsmidler.

 

Det fremgår ikke entydigt af fakturakopierne, hvilke konkrete produkter, der er solgt. Men, på baggrund af betegnelsen ”ML” er der formentlig når denne sammenholdes med oplysningerne i data sheets for PURASOLV tale om salg af lactase.

 

Det kan konstateres, at der er tale om en meget begrænset brug i forhold til varefortegnelsen for registreringen og at der ikke i forhold til registreringen for PURAFAST er tale om identiske eller lignende varer.

 

PURASAL

Indsigers danske registrering for dette varemærke omfatter kemiske produkter til brug i den farmaceutiske og den kosmetiske industri samt i fødevareindustrien.

 

De fremlagte fakturakopier viser bl.a. salg af PURASAL S, der ifølge det fremlagte data sheet bl.a. bruges i opvaskemidler og fødevarer. Der er her måske i et begrænset omfang tale om et vist varesammenfald.

 

Men, PURASAL er ikke forveksleligt med PURAFAST visuelt eller lydligt, jfr. nedenfor.

 

PURAMEX

Indsigers danske varemærkeregistrering omfatter mælkesyre til brug i den kosmetiske industri og den farmaceutiske industri samt til brug i fødevareindustrien, dog ikke til konserveringsformål.

 

Ved at sammenholde oplysningerne i fakturakopierne med det fremlagte data sheet for PURAMEX er det ikke umiddelbart til at se, hvilke konkrete produkter, der er solgt under dette varemærke.

 

Men, det er åbenlyst, at de af registreringen for dette varemærke omfattede varer på ingen måde er identiske eller forvekslelige med de varer, der er omfattet af varemærkeregistreringen for PURAFAST.

 

Derudover er det åbenlyst, at indsiger med brugen af dette varemærke ikke er i stand til at bevise brug for samtlige de varer, der er omfattet af registreringen for mærket.

 

PURASOLV

Indsigers danske registrering for dette mærke omfatter kemiske produkter til brug i den farmaceutiske og den kosmetiske industri samt i fødevare-industrien.

 

Det fremgår med al tydelighed, at der ikke er tale om varer der er identiske med, eller kolliderer med, de varer, der omfattet af registreringen for PURAFAST, nemlig enzymer.

 

Det er på baggrund af data sheet for PURASOLV ikke til at se, hvad PURASOLV produkterne rent faktisk er for noget samt hvad de anvendes til.

 

Men, det er helt tydeligt når man sammenholder varefortegnelserne til PURASOLV og PURAFAST, at der ikke er tale om hverken varekollision eller vareartslighed.

 

PURACAL

Indsigers registreringer for dette mærke omfatter kemiske produkter til den kosmetiske og farmaceutiske industri.

 

Hvis man ser på de fremlagte data sheet ser det ud til at produkter under dette varemærke angår særlige produkter af forskellig art til dental brug, hvilket intet har at gøre med de produkter, der er omfattet af registreringen for PURAFAST.

 

Det er derudover helt tydeligt, at mærket ikke bruges for alle former for kemiske produkter til industrielle formål, som registreringen omfatter.

 

Det er anført ovenfor, at ankenævnet bør se bort fra indsigers varemærkeregistreringer for PURAC, men såfremt ankenævnet ikke er enig heri, bemærkes følgende i relation til disse:

 

 PURAC

Indsiger har påberåbt sig fire forskellige registreringer for dette varemærke. EU registreringerne omfatter mælkesyre.

 

Den internationale registrering omfatter lactic acid for technical use as well as for nutritional substances, condiments and stimulants.

 

Den danske registrering omfatter i klasse 1 biokemiske katalysatorer og opløsningsmidler, kemiske produkter til industrielle formål, herunder sådanne varer i form af råmaterialer til mikroelektronikindu-strien, til fremstilling af maling, til metalindustrien og fødevareindustrien; de forannævnte varer med den særlige egenskab, at de ikke er eller næsten ikke er giftige samt uskadelige for ozonlaget. (Registreringen omfatter ikke aluminiumoxyd og aluminiumoxydhydrater som kemiske produkter til industrielle formål.)

 

Når man sammenholder data sheets for PURAC med fakturakopierne er det ikke entydigt hvilke konkrete produkter, der er solgt under dette varemærke. Derfor må det konstateres, at brugspligten vel er opfyldt, men i et eller andet (begrænset) omfang.

 

Uanset dette fremgår det ikke, at der skulle være tale om brug af PURAC for varer, der er identiske med eller kolliderer med de varer, der omfattet af registreringen for PURAFAST.  Hertil kommer, at de af registreringerne for PURAC omfattede varer ikke er identiske eller sammenfaldende med de varer, der er omfattet af registreringen for PURAFAST.

 

På baggrund af det ovenfor anførte kan det således konstateres, at i hvert fald varemærkeregi-streringerne for PURAC, PURAMEX PURASOLV og PURASAL ikke er relevante i denne sag, idet der ikke foreligger varekollision eller vareartslighed.

 

For så vidt angår registreringen for PURACAL, kan man måske til en vis grad sige, at der kan være tale om varesammenfald, idet registreringen bl.a. generelt omfatter ”kemiske produkter til industrielle formål.” Men, dette er udelukkende som anført ovenfor ud fra en teoretisk synsvinkel.

 

Der er således på baggrund af de fremlagte data intet der viser, at der skulle være tale om hverken identiske eller ligeartede varer.

 

Det afvises, at indsiger skulle kunne have opnået nogen form for eneret til betegnelsen PURA gennem de fremlagte registreringer. Dette er heller ikke dokumenteret eller sandsynliggjort.

 

Det afvises endvidere at dette skulle kunne være tilfældet alene fordi PURA ikke er nogen distinktiv betegnelse og i særdeleshed ikke for varer i klasse 1.

 

Dette kan klart fastslås på baggrund af den omstændighed, at der i henholdsvis det internationale varemærkeregister (WIPO) og OHIM foreligger talrige registreringer indeholdende forstavelsen PURA og som for fleres vedkommende sameksisterer – tilsyneladende problemfrit – med indsigers ovennævnte varemærkeregistreringer i klasse 1. Som eksempler kan nævnes:

 

A - OHIM

 

PURATRON (reg. No. 008430555)

PURASPEC (reg. No. 008247322)

PURAVOC (reg. No. 00008246721)

PURATRONIC (reg. No. 006646517)

PURAFOAM (reg. No. 003715562)

PURABRITE (reg. No. 003587144)

PURALOX (reg. No. 003494846)

PURACRYL (reg. No. 002037513

PURA-FIT (reg. No. 000759688)

PURA BAND (reg. No. 000759647

PURAFLO (reg. No. 000207902)

 

B – WIPO

 

PURAMYL (reg. No. 235686)

PURANAL (reg. No. 411335)

PURALOX (reg. No. 483588)

PURAWAX (reg. No. 496713)

PURALIX (reg. No. 501349)

PURAKEM (reg. No. 658613)

PURAFOAM (reg. No. 830658)

PURATREAT (reg. No. 897201)

 

Henset hertil skal der ved forvekslingsbedømmelsen fokuseres på sidste stavelse i mærkerne. Det gøres gældende, at der hverken visuelt eller lydmæssigt er forvekslelighed mellem RAC, SAL, SOLV, CAL, MEX og FAST.

 

Konklusion

Det må konkluderes, at der ikke ved en sammenligning af de varer, der er omfattet af samtlige registreringer i denne sag, kan siges at foreligge hverken varekollision eller vareartslighed.

 

De til grund for indsigelsen påberåbte varemærker er ikke visuelt eller lydligt forvekslelige med PURAFAST ligesom der ikke grundet karakteren af det svage mærkeelement PURA – og det forhold at dette element indgår i talrige varemærkeregistreringer - kan antages at være nogen associationer mellem mærkerne.

 

Som følge af manglende forvekslelighed i relation til mærkerne og de af registreringerne for disse omfattede varer, henstiller jeg herefter, at den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse omgøres og at registrering VR 2008 04251 PURAFAST gøres endelig…"

 

 

Indklagede Purac Biochem B.V. v/Budde Schou A/S kommenterede klagen med brev af 16. september 2010 med følgende:

 

 

"… Jeg henviser til Ankenævnets skrivelse af 16. juli 2010 med kopi af klagebegrundelse dateret 14. juli 2010 fra Danisco vedrørende Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 31. maj 2010.

 

PÅSTAND:


Det henstilles, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 31. maj 2010 fastholdes.

 

ANBRINGENDER:
Sagsforløbet  i den foreliggende sag dokumenteres ved kopi af følgende skriftveksling:

 

Bilag 1: Kopi af vor indsigelsesskrivelse af 18. januar 2008.

Bilag 2: Kopi af indehavers imødegåelse af indsigelsen dateret 12. marts 2008.

Bilag 3: Kopi af Patent- og Varemærkestyrelsens skrivelse af 25. april 2008 til vort kontor.

Bilag 4: Kopi af vor skrivelse af 27. oktober 2008 til Patent- og Varemærkestyrelsen med dokumentation for faktisk brug.

Bilag 5: Kopi af skrivelse fra indehaver til Patent- og  Varemærkestyrelsen dateret 1. december 2008.

Bilag 6: Kopi af Patent- og Varemærkestyrelsens skrivelse af 13. februar 2009 til modparten.

 

Bilag 7 + 8: Kopi af Patent- og Varemærkestyrelsens skrivelse til vort kontor dateret 4. juni 2009 vedrørende brugsdokumentation med kopi af modpartens skrivelse af 5. maj 2009 til Patent- og Varemærkestyrelsen.

 

Bilag 9: Kopi af vort brev af 4. august 2009 til Patent- og Varemærkestyrelsen med supplerende dokumentation for brug.

 

Bilag 10: Kopi af Patent- og Varemærkestyrelsens indsigelsesafgørelse af 31. maj 2010.

På baggrund af den førte skriftveksling er der fremlagt dokumentation for faktisk varekollision mellem min klients bestående rettigheder og det bekendtgjorte mærke. Det bekendtgjorte mærke ligger samtidig meget tæt op ad en række af min klients mærker og vil med en høj grad af sandsynlighed give forbrugeren det indtryk, at der er tale om et produkt fra min klient.

Der er derfor overhængende fare for, at en gennemsnitsforbruger vil forveksle produkter fra indehaveren med produkter fra min klient.

 

I Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 31. maj 2010 understreges det, at man ved vurderingen af forvekslelighed alene har baseret sine vurderinger på min klients rettigheder til varemærket PURACAL som beskyttet bl.a. ved EU-varemærke 5348784. Dette mærke er endnu ikke underkastet brugspligt og giver derfor helt uden tvivl fuld beskyttelse for det dækkede vareområde. Da dette mærke bl.a. dækker kemiske præparater til industrielle formål, foreligger fuld varekollision i forhold til det bekendtgjorte mærke.

 

Samtidig kan der ikke være tvivl om, at ordene PURACAL og PURAFAST ligger meget tæt op ad hinanden, såvel visuelt som auditivt. Begge mærker har samme vokalrækkefølge, UAA, og indledningsbogstaverne PURA er identiske. Som også påpeget i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, findes der en række bestående eksempler på registrering af rene PURA ordmærker. Dette element kan derfor ikke anses for at være et svagt varemærkeelement.

 

Der er fra indehavers side rejst tvivl med hensyn til den indleverede dokumentation for min klients øvrige påberåbte ældre rettigheder.

 

Jeg henviser i denne forbindelse til den med mine skrivelser af 4. august 2009 samt 27. oktober 2008 indleverede meget omfattende dokumentation for den faktiske brug af min klients PURA- mærker i Danmark.

 

Til supplerende dokumentation for min klients faktiske brug af de respektive mærker i Danmark fremsendes som bilag 11 kopi af 14 fakturaer vedrørende salg af produkter under betegnelserne PURAC, PURASAL, PURACAL, PURASOLV og PURAMEX. For så vidt angår de faktiske produkter, der ligger under de respektive varemærker, henviser jeg til den dokumentation, der blev indleveret med mit indlæg af 4. august 2009 til Patent- og Varemærkestyrelsen. Det fremgår af denne, at de nævnte varemærker er til anvendelse inden for et meget bredt anvendelsesområde, bl.a. i forbindelse med ”automatic dishwashing rinse aids” samt ”rinse-off toiletry products”. Der kan således ikke være tvivl om, at faktisk varekollision er til stede, også mellem de øvrige af min klients mærker og det bekendtgjorte mærke.

 

Det er anført i indehavers ankebegrundelse, at der eksisterer en lang række varemærker med indledningselementet PURA i såvel det europæiske system som i det internationale system. Dette skal ikke benægtes. Det skal dog understreges, at ingen af de nævnte internationale varemærkeregistreringer har gyldighed for Danmark. Dertil kommer, at der i forhold til hvert enkelt af de anførte mærker skal tages højde for helt konkrete omstændigheder, såsom spørgsmålet om reel varekollision. Endvidere er det af ikke ubetydelig indflydelse, at man ved vurderingen af forvekslelighed skal tage højde for de afsluttende elementer af de nævnte PURA mærker. En lighedsgrad så høj som i den foreliggende sammenhæng i forhold til det bekendtgjorte mærke PURAFAST er ikke til stede.

 

Ved vurderingen af den foreliggende sag er der i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse ikke foretaget en vurdering af min klients rettigheder til de respektive mærker set ud fra den synsvinkel, at der er tale om en serie af varemærker, alle med indledningselementet PURA. Det er her anført fra Patent- og Varemærkestyrelsens side, at man kun kan tage hensyn hertil, såfremt de nævnte mærker reelt anvendes.

 

Ved den indleverede dokumentation for brugen af min klients mærker er den fornødne dokumentation til stede, og der bør således ikke være tvivl om, at det for min klient er vigtigt, at der er tale om en række mærker, alle med indledningselementet PURA-, der markedsføres og sælges sideløbende. Jeg henviser i denne forbindelse til hjemmesiden purac.com samt puracbiomaterials.com, jfr. vedlagte udskrift (bilag 12).

 

KONKLUSION:
På baggrund af ovenstående henstilles det, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 31. maj 2010 fastholdes, og at det bekendtgjorte mærke afvises fra endelig registrering.

 

Såfremt vort indlæg skulle give anledning til yderligere bemærkninger fra indehavers side, anmoder vi om at blive gjort bekendt hermed og om at få mulighed for eventuelt at fremkomme med yderligere bemærkninger i sagen…"

 

 

 

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 30. september 2010 følgende udtalelse:

 

 

"… Som svar på Ankenævnets brev af den 17. september 2010 skal styrelsen udtale følgende:

 

Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

 

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 31. maj 2010 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

 

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…"

 

 

 

Klager Danisco A/S oplyste med brev af 6. oktober 2010, at man ikke havde kommentarer til Styrelsens brev.

 

Indklagede Purac Biochem B.V. v/Budde Schou A/S kommenterede Styrelsens svar med brev af 1. november 2010 med følgende:

 

"… Vi henviser til Ankenævnets skrivelse af 30. september 2010.

 

På baggrund af Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar af 30. september 2010 fastholdes vor henstilling om, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 31. maj 2010 stadfæstes.

Med hensyn til deltagelse i eventuel mundtlig forhandling i sagen kan vi oplyse, at vi som udgangspunkt ikke anser en sådan for nødvendig. Hvis imidlertid vor modpart anmoder om afholdelse af en mundtlig forhandling, vil vi gerne deltage i en sådan…"

 

Med brev af 5. november 2010 meddeler klager Danisco A/S, at man ikke ønsker at anmode om mundtlig forhandling.

 

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 21. december 2010.